§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki funkcjonowania sklepu internetowego kupczapke.pl, działającego pod adresem: www.kupczapke.pl („Usługodawca”), prowadzonego przez firmę Pracownia Czapek Ilona Sadowska-Chyrek  z siedzibą w Bydgoszczy, 85-655 Sułkowskiego 8, NIP: 5541040410, REGON: 090284450.

2. Przez „Użytkownika” rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

3. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia przez Użytkownika.

 

§ 2. REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

1. Złożenie zamówienia możliwe jest po uprzednim zarejestrowaniu konta przy użyciu formularza zgłoszeniowego.

2. Na potrzeby rejestracji wymaga się podania od Użytkownika następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu pocztowego, adresu e-mail, numeru telefonu.

3. Użytkownik dokonujący rejestracji jednocześnie oświadcza, że:

a. podane przez niego dane oraz adres elektroniczny są zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

b. akceptuje niniejszy regulamin, tzn. zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się go przestrzegać.

4. Adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, stanowi konieczną formę identyfikacji wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do korespondencji związanej z wykonywaniem zawartej Umowy.

5. Usługodawca może odmówić utworzenia konta, zablokować lub usunąć istniejące konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisu lub jeżeli poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

 

§ 3. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie z usług gwarantowanych przez Serwis kupczapke.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) zainstalowanej przeglądarki internetowej: IE 8.0 lub nowszy; Mozilla Firefox; Chrome; Opera; Safari;

b) zainstalowanego programu Adobe Flash Player wersja 11.6 lub nowszą;

c) akceptacji plików cookies;

d) dostępu do sieci Internet;

e) rozdzielczości ekranu ustawioną minimum na 1024x768;

f) procesora Pentium 4 taktowany 1.0 GHz lub szybszy lub odpowiednik AMD;

g) pamięci RAM - 512 MB;

h) karty graficznej obsługująca DirectX 9 lub nowszą, modele z roku 2009 lub nowsze.

2. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a) przejściowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu,

b) wysyłania na adres elektroniczny Użytkowników komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem usług,

c) odmowy świadczenia usług jeśli Użytkownik poda błędny, fałszywy lub tymczasowy adres elektroniczny,

d) dowolnej modyfikacji świadczonych usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu.

4. Korzystanie z Serwisu następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy użytkownikiem a Serwisem.

5. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.

6. Użytkownik Serwisu nie może przesyłać za jego pomocą treści o charakterze bezprawnym i ponosi odpowiedzialność wobec Usługodawcy jak i osób trzecich za wszelkie treści przesłane do Serwisu.

7. Korzystanie z Serwisu oraz zawartych w nich treści, narzędzi lub usług jest dozwolone wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych z przeznaczeniem tych stron oraz z przepisami prawa, w tym przede wszystkim prawa autorskiego, Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a) zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści sprzeczne

z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy,
w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat,

b) usunięcia z Serwisu treści udostępnianych przez Usługobiorców za pośrednictwem usług, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub prawa,

c) podjęcia wszelkich innych kroków zapewniających działanie Serwisu zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami.

9. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony ich prywatności przez Usługodawcę. Polityka Prywatności jest dostępna w każdym Serwisie Usługodawcy i stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.

 

§ 4. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE

1. Informacje podane na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Użytkowników. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga uprzedniego złożenia zamówienia przez Użytkownika, a następnie jego weryfikacji przez Usługodawcę m.in. pod kątem dostępności towarów.

2. Użytkownik składa zamówienie po zalogowaniu się do Serwisu, poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do koszyka, wybór dostawy, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na dany towar. Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o złożonym przez Użytkownika zamówieniu.

3. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze.

4. Usługodawca zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

5. Usługodawca potwierdza Użytkownikowi przyjęcie zamówienia do realizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika podczas składania zamówienia adres e-mail, w ciągu jednego dnia roboczego od daty złożenia zamówienia. 

6. Przez cały okres trwania Umowy, Użytkownik ma prawo wglądu, zmiany oraz usunięcia swoich danych osobowych a także materiałów przekazanych w drodze realizacji Umowy.

 

§ 5. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY. CENA TOWARÓW I PŁATNOŚCI

1. Wysokość cen podana w Sklepie Internetowym jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji. Wysokość Kosztu dostawy wskazana jest w Koszyku podczas procesu składania zamówienia.

2. Użytkownik ma prawo do wyboru następujących form płatności:

a) płatność przelewem bankowym bezpośrednio na podany numer konta;

b) płatność za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl;

3. Usługodawca dostarcza towar Użytkownikowi wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży towarów.

4. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za towar oraz kosztów dostarczenia towaru.

 

§ 6. DOSTAWA

1. Czas realizacji zamówienia na towary zamówione w Sklepie Internetowym wynosi od 3 do 5 dni roboczych. Termin na dostawę towaru biegnie od dnia wysłania do Użytkownika potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Przesyłając do Użytkownika potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, Sklep Internetowy może poinformować Użytkownika o przewidywanym terminie dostawy.

2. Doręczenie przesyłki, zawierającej zamówiony towar, na adres wskazany przez Użytkownika zostanie zrealizowane w dzień roboczy za pośrednictwem poczty.

3. Próba doręczenia przesyłki następuje trzy razy. Po trzeciej nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, towar zostanie zwrócony do Usługodawcy. O zwrotnym przekazaniu towaru do Usługodawcy Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez wysłanie do niego korespondencji na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu. W odniesieniu do towarów, w których formą zapłaty była płatność przy odbiorze, po trzeciej nieskutecznej próbie dostarczenia przesyłki, zamówienie złożone przez Użytkownika zostaje automatycznie anulowane, o czym Użytkownik zostaje poinformowany.

 

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Użytkownik może zwrócić zakupiony w Sklepie Internetowym towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827). Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pocztą elektroniczną na adres: kontakt@kupczapke.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towarów w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu zamówionych towarów do Sklepu Internetowego w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów.

3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towarów, umowę sprzedaży Towarów uznaje się za niezawartą.

4. Usługodawca zwróci Użytkownikowi należność za odesłany towar wraz ze wszystkimi poniesionymi kosztami, w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu odesłania zwracanych towarów. 

 

§ 8. REKLAMACJE

1. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać:

a) przesłane na adres: Sułkowskiego 8, 85-655 Bydgoszcz

lub

b) przesłane na adres e-mail: kontakt@kupczapke.pl

2. Reklamacja towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

3. Usługodawca informuje Użytkownika o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji towarów, m.in. poprzez złożenie przez Użytkownika po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.


§ 9. DANE KONTAKTOWE

We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie Internetowym Klient może kontaktować się z Usługodawcą w następujący sposób:

a) pocztą pod adresem: Sułkowskiego 8, 85-655 Bydgoszcz

b) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 608 035 502

c) za pośrednictwem e-mail: kontakt@kupczapke.pl

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07 marca 2019.

2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w każdym czasie, o czym zawiadamia Użytkowników drogą elektroniczną. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od informacji przesłanej Użytkownikowi.

3. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od jego otrzymania, w przeciwnym razie przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmieniony Regulamin.

4. Wszelkie spory powstałe na gruncie świadczonych usług rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

6. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

 

 

 

Zał. 1 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1) Podmiot, cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku
z korzystaniem z usług jest Ilona Sadowska-Chyrek z siedzibą w Bydgoszczy, 85-655 Sułkowskiego 8, NIP: 5541040410, REGON: 090284450.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzeni o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Dane Użytkowników Sklepu Internetowego wykorzystuje się wyłącznie w celu realizacji złożonych zamówień, pomiaru i ulepszania usług. W każdej chwili Użytkownik może skontaktować się z administratorem w celu usunięcia jego danych osobowych poprzez formularz kontaktowy.

2) Sposób przetwarzania danych osobowych

Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych, jednak korzystanie z niektórych usług może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika określonych danych.

W przypadku korzystania przez Użytkownika z usług przy użyciu urządzeń przenośnych, Administrator może mieć dostęp do danych identyfikacyjnych urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych oraz abonenta. Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Serwisu przez Użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt w danym Serwisie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z danymi osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi.

Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa powyżej, wyłącznie w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach Serwisu, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w Serwisie oraz ulepszaniem zawartości Serwisu i jakości świadczonych usług.

Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się, jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:

  • po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi,
  • w postaci zagregowanej charakteryzującej populację Użytkowników Serwisu i/lub aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.

W przypadku udostępnienia przez Usługodawcę usługi przesyłania newslettera, Użytkownicy mogą z tej usługi skorzystać, wypełniając formularz subskrypcji newslettera, dostępny w Serwisie i wyrażając zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach newslettera jest możliwa poprzez kliknięcie w link dostępny w przesłanej wiadomości (newsletterze).

3) Prawa Użytkownika i Kontakt do Administratora

     Na podstawie RODO Użytkownik ma  prawo do :

  •  żądania dostępu do swoich danych osobowych ( art. 15 RODO)
  •  żądania sprostowania swoich  danych osobowych (art. 16 RODO)
  •  żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO)
  •  żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
  •  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
  •  żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki udziela Użytkownikowi informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Użytkownika żądaniem.

Adres pod którym można  skontaktować się z Administratorem poprzez pocztę elektroniczną: kontakt@kupczapke.p

          

4) Wykorzystanie plików cookies

Usługodawca informuje, że używa mechanizmu plików cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację,
a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb. Podmioty trzecie na mocy odrębnych porozumień, mogą używać mechanizmu cookies na stronach Portalu.

Usługodawca informuje, że mechanizm cookies to procedura zapisu i odczytu niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Informacje tekstowe nie identyfikują danych osobowych Użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Celem takiego działania jest udostępnienie możliwości personalizacji usług świadczonych przez Usługodawcę, oraz pozyskanie informacji o tym jakiej informacji Użytkownicy w ramach portalu szukają. Usługodawca wykorzystuje dane pozyskane poprzez mechanizm cookies w celach statystycznych i emisji reklam.

Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej. W tym wypadku jednak zablokowanie mechanizmu cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu lub braku możliwości personalizowania dostępnych ustawień.


Obsługujemy płatności - przelewy24